Arma 3 Life Changelog Nr. 5

17.06.2020 ca 12 Uhr Version 1.0.5

Modpack Updaten

Mission
  • Geändert: VPD Shops angepasst
  • Bugfix: Diverse SQM Bugfix
  • Bugfix: Gang Bugfixes
  • Bugfix: Feuer Sytem Bugfix
  • Bugfix: Device Mining wurde Gefixt
  • Bugfix: Schmelz Zeit wurde verkürzt
Map
  • Bugfix: Falsch Platzierte Karten Objekte wurden gefixt
  • Bugfix: Medic HQ wurde Gefixt
Modpack